1. pl
 2. en

2016/425

Rozporządzeniu UE 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej

 

Ustanawia wymagania w zakresie projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej

Ocenia zgodność z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa

Określa zasady CE wprowadzania produktu do obrotu w UE Oznakowanie wskazuje, że ŚOI spełniają wymagania określone w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym

 W zależności od kategorii ryzyka stosuje się odpowiednią procedurę oceny zgodności

 

KATEGORIA I  

 • Produkty niskiego ryzyka - obejmuje ŚOI zaprojektowane do ochrony przed minimalnymi ryzykiem, które nie są związane z zagrożeniem życia ani zdrowia (np. rękawice ogrodnicze, 
  a) powierzchowne obrażenia mechaniczne;
  b) kontakt ze środkami czyszczącymi o słabym działaniu lub długotrwały kontakt z wodą;
  c) kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze nieprzekraczającej 50 °C;
  d) uszkodzenie oczu na skutek ekspozycji na światło słoneczne (inne niż podczas obserwacji słońca);
  e) warunki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego. Opady deszczu, rozpryski wody i niskie temperatury w okresie zimowym, których można się spodziewać podczas wykonywania czynności na świeżym powietrzu, na przykład odśnieżania, uprawiania sportu, żeglarstwa i prac budowlanych.

 • wewnętrzna kontrola produkcji (moduł A) 

 

KATEGORIA II

 • Produkty średniego ryzyka - obejmuje ŚOI zaprojektowane do ochrony przed ryzykiem o średniej lub znacznej wagi,  
  ale nie zagrożeniami skrajnymi (np. okulary ochronne, kaski budowlane).

 • badanie typu UE (moduł B), po którym następuje badanie zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C)

 

KATEGORIA III

 • Produkty wysokiego ryzyka - obejmuje wyłącznie zagrożenia, które mogą spowodować bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu, dotyczące:
  a) substancji i mieszanin niebezpiecznych dla zdrowia;
  b) atmosfery z niedoborem tlenu;
  c) szkodliwe czynniki biologiczne;
  d) promieniowanie jonizujące;
  e) środowiska o wysokiej temperaturze, których skutki są porównywalne do skutków temperatury powietrza wynoszącej co najmniej 100 °C;
  f) środowiska o niskiej temperaturze, których skutki są porównywalne do skutków temperatury powietrza –50 °C lub niższej;
  g) upadek z wysokości;
  h) porażenie prądem i praca pod napięciem;
  i) utonięcie;
  j) cięcia ręcznymi piłami łańcuchowymi;
  k) dysze wysokociśnieniowe;
  l) rany postrzałowe lub pchnięcia nożem;
  m) szkodliwy hałas.

 • badanie typu UE (moduł B) oraz jeden z poniższych modułów:                                   
  a) zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowane kontrole produktów w losowych odstępach czasu (moduł C2),                                                                                
  b) zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji (moduł D),