1. pl
 2. en

Znak dopuszczenia do obrotu w UE

Rękawice ochronne dla strażaków

Rękawice chroniące przed zimnem

Znaki graficzne

Data produkcji

Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)

Zaleca się zapoznanie z informacją

Użyć przed wskazaną datą

EN ISO 21420

Rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody badań określono wymagania ogólne oraz odpowiednie procedury badań w zakresie projektu i konstrukcji rękawic, jej nieszkodliwości, komfortu i skuteczności, a także oznakowania i informacji dostarczanych przez producenta, które mają zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

Wymagania ogólne:

 

 • Projekt i konstrukcja rękawicy – rękawice powinny być zaprojektowane tak, aby minimalizować czas zakładania
  i zdejmowania. Jeśli występują szwy, ich materiał i wytrzymałość nie powinny znacząco obniżać skuteczności całej rękawicy.

 

 • Nieszkodliwość rękawic ochronnych – rękawice ochronne powinny mieć korzystny wpływ na zdrowie oraz higienę użytkownika. Zaleca się aby materiały, w przewidywalnych warunkach normalnego użytkowania, nie wydzielały substancji ogólnie znanych jako toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, alergenne, mające szkodliwy wpływ
  na rozrodczość, żrące, uczulające czy podrażniające. 

       a) zawartość chromu (VI)  < 3mg/kg

       b) uwalnianie się niklu 0,5μg/cm2 tygodniowo dla elementów metalowych

       c) wartość pH >3,5 < 9,5

       d) rakotwórcze aminy (barwniki azowe) nie powinny być wykrywalne

       e) zawartość dimetyluformamidy (DMFa) < 1000mg/kg  (0,1% masy)

       f) zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)  <  1mg/kg   (0,0001% masy składnika)

 

 • Czyszczenie - zaleca się przestrzeganie ogólnych zasad czyszczenia i pielęgnacji, które mogą być dostarczone przez producenta.

 

 • Właściwości dodatkowe

 

 • Informacje dostarczane przez producenta np.: cechowanie i instrukcje 

 

 

Komfort i skuteczność:

 

 • Zręczność – jest związana z wieloma czynnikami, np. grubością materiału rękawicy, jego elastycznością i podatnością na odkształcenia.

 

 • Oddychalność i komfort – rękawice ochronne powinny umożliwiać przepuszczalność pary wodnej, jeżeli właściwości ochronne rękawic utrudniają lub uniemożliwiają przepuszczanie pary wodnej, to o ile to możliwe, rękawice należy zaprojektować w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć wchłanianie potu.

 

 • Wymiarowanie oraz pomiary rękawic – wielkość rękawic określa się w odniesieniu do wielkości rąk, na które powinny pasować. Sposób wymiarowanie ręki określa się na podstawie obwodu i długości ręki.